STUDENT
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja
Panel studenta
Przypomnienie hasła
 

ZAJĘCIA
Plan zajęć
Lista zajęć
 

STRONA GŁÓWNAUwaga !!!
przed zalogowaniem do Systemu, należy zapoznać się z Ogólnymi Zasadami Rejestracji na Zajęcia z Wychowania Fizycznego !!!


 1. Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczna, poprzez Internet, na zajęcia WF, o ile sa one przewidziane tokiem jego studiów.

 2. Obowiązkiem logowania NIE są objęci Studenci kierunków: Fizjoterapia i Ratownictwo Medyczne - zajęcia programowe według planu!

 3. Termin dokonywania zapisów na zajęcia WF określa Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM, na trzy dni przed rozpoczęciem semestru.

 4. Aby zalogować się do systemu należy zarejestrować konto podajac imię, nazwisko, rok kierunek i wydział oraz numer indeksu (bez zera na poczatku) a następnie posłużyć się podanym przez siebie loginem i hasłem i zalogować na swoje konto.

 5. Każdy kolejny semestr wymaga założenie nowego loginu i hasła.

 6. Kryterium przyjęcia na zajęcia WF jest czas zapisu na zajęcia.

 7. W razie zauważenia problemu w procesie logowania (brak danych studenta w systemie) student zobowiązany jest pilnie skontaktować się ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w pierwszym dniu rozpoczęcia semestru.

 8. W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednym kierunku studiów na którym zajęcia WF są przewidziane w programie studiów, student dokonuje zapisu na jedne zajęcia WF, o czym pisemnie informuje Kierownika Studium WFiS.

 9. Z listy dostępnych (widocznych) zajęć WF student wybiera te, które go interesują i dokonuje zapisu.

 10. Limity uczestników jakie obowiązują na poszczególnych zajęciach WF widnieją w systemie, obok nazwy przedmiotu oraz nazwiska prowadzącego dane zajęcia.

 11. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana zapisy na te zajęcia zostają zakończone.

 12. Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach wybranych sekcji sportowych AZS (po uprzedniej akceptacji trenera).

 13. Lista sekcji zaliczających wychowanie fizyczne, znajduje się na stronie Studium WFiS.

 14. Studenta nie zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie semestralnego zwolnienia lekarskiego. Student posiadajacy takie zwolnienie zostanie skierowany na zajęcia specjalistyczne.

 15. Semestralne zwolnienie lekarskie student zobowiązany jest przedstawić prowadzącemu na pierwszych zajęciach.

 16. Studenci, którzy nie dokonali zapisu na żadne zajęcia WF w wyznaczonym terminie powinni zgłosić się do Studium Wychowania Fizycznego i Sportu WUM do końca pierwszego tygodnia zajęć celem zapisu w trybie administracyjnym.

 17. Wszelkie problemy zwiazane z realizacją zajęć WF, należy zgłaszać pisemnie u Kierownika Studium w terminie do 6 tygodni od rozpoczęcia semestru.

 18. W razie jakichkolwiek problemów bądz watpliwosci należy skontaktować się z sekretariatem Studium WFiS - 022 5720 528 lub 022 5720 529 mail: studiumwfis@wum.edu.pl

Uwaga!
Rejestracja oraz zapis na zajęcia jest niemożliwy jeśli Administrator wyłączy System. Zapis na zajęcia jest niemożliwy również w przypadku gdy grupa, do której należy student nie posiada prawa wyboru zajęć, wówczas zajęcia zostaną przypisane przez Administratora.

Akademia Medyczna w Warszawie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
2008 - 2019

Projekt i wykonanie: Mateusz Staniszew