STUDENT
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja
Panel studenta
Przypomnienie hasła
 

ZAJĘCIA
Plan zajęć
Lista zajęć
 
REJESTRACJA


Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się korzystając z poniższego formularza. Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem poniżej.

Nazwisko:
Pierwsze imię:


Nr indeksu:
(np. 42876, bez zera i litery na początku)

Wydział, kierunek, rok:

Login:
Hasło:
Powtórz hasło:

Nr telefonu (opcjonalnie):
Adres e-mail:
Powtórz adres e-mail:
Płeć:
Kobieta Mężczyzna


Regulamin a właściwie "zasady odbywania zajęć z wychowania fizycznego" do akceptacji:


1. Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na zajęcia WF, o ile są one przewidziane tokiem jego studiów. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana zapisy na te zajęcia można dokonać w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.

2. Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia (100% frekwencja)
b) aktywny udział w zajęciach, na których obowiązuje strój sportowy
c) udział w testach sprawności fizycznej, zawodach - przewidzianych w programie zajęć.

3. Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych AZS prowadzonych jedynie przez trenerów zatrudnionych w SWFiS, po wcześniejszej akceptacji przez trenera. Wymagana jest przynależność do AZS - posiadanie legitymacji oraz opłacenie składki na dany rok akademicki.

4. Studenci powtarzający rok, bądŸ studiujący równolegle drugi kierunek mogą ubiegać się o przepisanie zaliczenia po wcześniejszym złożeniu podania u Kierownika SWFiS w terminie trzech tygodni od rozpoczęcia semestru.

5. O zaliczenie z wychowania fizycznego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą ubiegać sie członkowie kadry narodowej po przedstawieniu stosownych dokumentów.

6. Studenta nie zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie semestralnego zwolnienia lekarskiego. Student posiadający takie zwolnienie zostanie zapisany na zajęcia specjalistyczne w grupie rehabilitacyjnej. Zwolnienie lekarskie powinno być wypisane czytelnie i powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, powód zwolnienia - (rozpoznanie schorzenia), datę zwolnienia, pieczątkę i podpis lekarza specjalisty oraz przeciwwskazania ruchowe lub wskazania do rehabilitacji.

7. Odrabianie opuszczonych zajęć:
a) opuszczenie zajęć z wychowania fizycznego powinno być odrobione jedynie u swojego prowadzącego w terminie 4 tygodni.
b) można odrobić jedne zajęcia dziennie.

8. Studentki zaliczające zajęcia wychowania fizycznego na pływalni, mogą zgłaszać nieobecność na zajęciach ze względu na niedyspozycję 2 razy w ciągu semestru. Większa ilość absencji musi być odrobiona.

9. Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru lub roku rozstrzyga Kierownik Studium lub działający z jego upoważnienia z-ca ds. dydaktycznych.
Akademia Medyczna w Warszawie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
2008 - 2018

Projekt i wykonanie: Mateusz Staniszew