STUDENT
Logowanie
Wylogowanie
Rejestracja
Panel studenta
Przypomnienie hasła
 

ZAJĘCIA
Plan zajęć
Lista zajęć
 
REJESTRACJA


Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta, zarejestruj się korzystając z poniższego formularza. Przed rejestracją należy zapoznać się z regulaminem poniżej.

Nazwisko:
Pierwsze imię:


Nr indeksu:
(np. 42876, bez zera i litery na początku)

Wydział, kierunek, rok:

Login:
Hasło:
Powtórz hasło:

Nr telefonu (opcjonalnie):
Adres e-mail:
Powtórz adres e-mail:
Płeć:
Kobieta Mężczyzna


Regulamin a właściwie "zasady odbywania zajęć z wychowania fizycznego" do akceptacji:


1. Każdy student ma obowiązek zapisania się drogą elektroniczną, poprzez Internet, na zajęcia WF, o ile są one przewidziane tokiem jego studiów. Jeśli liczba miejsc na dane zajęcia WF została wyczerpana zapisy na te zajęcia można dokonać w miarę wolnych miejsc, bezpośrednio u prowadzącego w pierwszym tygodniu zajęć.

2. Podstawą uzyskania przez studenta zaliczenia z wychowania fizycznego jest:
a) systematyczne uczęszczanie na zajęcia zajęciach (student systematycznie uczęszczający na wybraną przez siebie grupę może uzyskać zaliczenie już przy 12 obecnościach, osoby, które nieprzypisane do żadnej z grup zobowiązane są do udziału w 15 zajęciach )
b) aktywny udział w zajęciach w obowiązującym stroju sportowym,
c) udział w sprawdzianie zaliczającym przewidzianym w programie wybranych zajęć,
d) uzyskanie pozytywnej oceny w przypadku studentów kierunków objętych wymogiem oceny z zajęć wf

3. Zaliczenie z WF można uzyskać uczestnicząc w zajęciach sekcji sportowych AZS (lista sekcji zaliczających wf dostępna na stronie), po wcześniejszej akceptacji przez trenera. Wymagana jest przynależność do AZS - posiadanie legitymacji oraz opłacenie składki na bieżący rok akademicki.

4. Studenci powtarzający rok, bądź studiujący równolegle drugi kierunek mogą ubiegać się o przepisanie zaliczenia po wcześniejszym złożeniu podania u Kierownika SWFiS w terminie do dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru.

5. O zaliczenie z wychowania fizycznego bez konieczności uczestniczenia w zajęciach, mogą ubiegać sie członkowie kadry narodowej po przedstawieniu stosownych dokumentów.

6. Zwolnienie lekarskie nie zwalnia studenta z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu. Student posiadający zwolnienie lekarskie z zajęć zostanie zapisany do grupy specjalistycznej (np. rehabilitacyjnej). Zwolnienie lekarskie powinno być wypisane czytelnie i powinno zawierać: imię i nazwisko studenta, powód zwolnienia - (rozpoznanie schorzenia), datę zwolnienia, pieczątkę i podpis lekarza specjalisty oraz przeciwwskazania ruchowe lub wskazania do rehabilitacji.

7. Odrabianie opuszczonych zajęć:
a) opuszczenie zajęć z wychowania fizycznego powinno być odrobione, najlepiej u prowadzącego grupę.
b) można uczestniczyć w jednych zajęciach wf dziennie.

8. Sprawy wyjątkowe dotyczące zaliczenia semestru lub roku rozstrzyga Kierownik Studium lub działający z jego upoważnienia z-ca ds. dydaktycznych.
Akademia Medyczna w Warszawie
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
2008 - 2018

Projekt i wykonanie: Mateusz Staniszew